Русенски университет “Ангел Кънчев”
II НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

РЕГЛАМЕНТ

 

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Националната студентската олимпиада по компютърна математика (CompMath) е математическо състезание между студенти по бакалавърски и магистърски програми, което се провежда веднъж годишно.

2. CompMath има за цел да повишава интереса на студентите към математиката и системите за компютърна математика и да създава условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

3. Върховен орган на CompMath е Общото събрание (ОС).

4. Организирането и провеждането на CompMath се осъществява от Национална комисия (НК) и от висше училище, наричано по-долу “Домакин”.

5. Домакинът определя Организационен комитет.

6. НК определя Жури.

 

Б. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

7. Общото събрание се състои от ръководители на отборите, участващи в CompMath , като всяко висше училище има право на един глас. ОС се свиква поне веднъж годишно. Мандатът на Общото събрание започва в обявения ден за пристигане на състезателите за участие в CompMath. Мандатът продължава до следващата олимпиада.

8. ОС заседава под председателството на председателя на НК или упълномощено от него лице. ОС избира за всяко свое заседание секретар. Председателстващият и секретарят изготвят и подписват протокол от заседанието.

9. ОС изготвя проект за Регламент, предлага състав на Националната комисия и избира домакин за следващата учебна година. Регламентът и Националната комисия се утвърждават от УС на СМБ и/или със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

10. НК се състои от председател и 8 члена. НК има мандат една учебна година. В НК се включва задължително представител на Домакина през съответната учебна година, който остава в НК и за следващия мандат.

11. Националната комисия:

11.1. свиква Общото събрание;

11.2. осъществява връзката с Министерството на образованието, младежта и науката;

11.3. осъществява връзката между Домакин, Жури, висши училища, спонсори, външни организации и чуждестранни университети;

11.4. организира проверката и оценяването на писмените работи;

11.5. води предварителни разговори за издигане кандидатури за домакин.

 

В. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОМАКИНА И ЖУРИТО

12. Домакинът:

12.1. осигурява помещения, хартия за писане, компютърна и размножителна техника;

12.2. ангажира квестори, които отговарят за реда по време на състезанието;

12.3. организира настаняване на участниците по предварителни заявки.

13. Журито се състои от председател и членове. Председателят на Журито се определя по предложение на Домакина. В състава на Журито участват представители на висшите училища и ИМИ на БАН.

14. Журито:

14.1. подготвя състезателните теми, решения на задачите и инструкции за оценяване;

14.2. арбитрира спорните случаи;

14.3. разглежда постъпили контестации.

 

Г. УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

15. Право да участва в CompMath като състезател има всеки студент по бакалавърска или магистърска програма на висше училище в Република България, както и от други държави, поканени от Организационния комитет.

16. Участието в олимпиадата е индивидуално.

17. Състезателите се разпределят в една от следните групи според професионалното направление, в което е специалността им:

17.1. Група А – математика, информатика и компютърни науки;

17.2. Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана;

17.3. Група В – всички неизброени в групи А и Б.

Допуска се участие на състезатели от група Б в група А, както и от група В в групи А или Б.

18. Отборите са съставени от участници от дадено висше училище, които се състезават в една група. Всеки отбор се представлява от ръководител – преподавател.

19. Всеки състезател и ръководител е длъжен да внесе такса правоучастие в размер, определен от НК за съответната година по предложение на Организационния комитет.

20. Максималният брой състезатели в един отбор се определя от НК по предложение на

Организационния комитет.

21. Състезанието се състои в решаване на 30 задачи, с помощта на система за компютърна математика, съобразени с конспекта за съответната група съгласно Приложение № 1.

22. Времето за решаване на задачите е 4 астрономически часа.

 

Д. КЛАСИРАНЕ И ОТЛИЧИЯ

24. След проверката се допуска възможност за контестации. За целта ръководителят на отбора подава писмено възражение до Журито. Решение за промяна на точките се взема с единодушие от цялото Жури в присъствие на ръководителя.

25. Индивидуалното класиране се извършва за всяка от групите по т. 17 по низходящ ред на получените точки.

26. НК присъжда следните отличия:

26.1. медали – златен, сребърен и бронзов, в приблизително съотношение 1:2:3 за до 50% от състезателите, събрали най-много точки в индивидуалното класиране за съответната група;

27. Организационният комитет:

27.1. издава сертификати за участие в CompMath на всички състезатели;

27.2. определя размера и вида на наградите на отличилите се състезатели;

27.3. публикува в интернет класирането.

За контакти: доц. д-р Цецка Рашкова 082/888 489, e-mail: tsrashkova@uni-ruse.bg